Algemene voorwaarden

algemene.voorwaarden

 

1.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van art.inspire en op alle met art.inspire aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door art.inspire ingestemd is.

De internetsite van art.inspire (http://www.artinspire.nl) richt zich op zowel de nationale als internationale markt.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met art.inspire in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

art.inspire behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

Door het gebruik van de internetsite van art.inspire en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

1.2          Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

Koper en art.inspire komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van art.inspire zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. art.inspire garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

1.3          Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij

die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

De Koper is de prijs verschuldigd die art.inspire in haar bevestiging conform artikel 1.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

Bezorg/Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs maar worden indien van toepassing afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

 

1.4          Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, PayPal of CreditCard.

In het geval door art.inspire een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die art.inspire als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is art.inspire bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

1.5          Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft art.inspire ernaar om bestellingen binnen maximaal 8 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. art.inspire kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, dan stelt art.inspire u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

1.6          Ruilen en herroepingsrecht

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) controleren/inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die: tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper duidelijk persoonlijk van aard zijn; door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of speciaal op wens van koper zijn gedrukt (Giclée’s).

Indien de consument/koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt art.inspire zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

 

1.7          Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

1.8          Garantie en aansprakelijkheid

art.inspire garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

art.inspire is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van art.inspire.

art.inspire is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Indien art.inspire, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van art.inspire of de fabrikant zijn verricht; indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De Koper is gehouden art.inspire te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen art.inspire mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan art.inspire te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht art.inspire zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

1.9          Overmacht

In geval van overmacht is art.inspire niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

1.10        Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij art.inspire, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

1.11        Persoonsgegevens

art.inspire zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. art.inspire neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

1.12        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

1.13        Links

De site van art.inspire kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft art.inspire geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

1.14        Uw rechten

U kunt altijd aan art.inspire vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan art.inspire vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die art.inspire zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u art.inspire hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

1.15        Voorgaande algemene voorwaarden

Bij aanvang van deze algemene voorwaarden (inclusief aanvullende voorwaarden kunstuitleen), vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden.

 

Aanvullende voorwaarden kunstuitleen

2.1          Kunstuitleenovereenkomst
Onder kunstuitleenovereenkomst in de algemene voorwaarden wordt verstaan de huurovereenkomst tussen eigenaar/verhuurder van kunstwerken en de klant als huurder, waarbij door art.inspire aan de klant één of meerdere nader omschreven kunstwerken worden verhuurd tegen de hierna te noemen voorwaarden.

2.2          Legitimatie klant
De klant is gehouden voor ondertekening van deze overeenkomst aan art.inspire een geldig legitimatiebewijs te tonen ter verificatie van de door de klant opgegeven gegevens. Indien de klant een onderneming is welke is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient tevens een recent uittreksel uit het Handelsregister te worden overgelegd.

2.3          Adreswijzigingen
De klant verplicht zich uiterlijk een week voordat de adresgegevens wijzigen, schriftelijk daarvan aan art.inspire opgave te doen.

2.4          Aanvang en contractduur kunstuitleenovereenkomst
De tussen de partijen gesloten overeenkomst gaat in na aflevering aan de klant van het (de) door de klant van art.inspire gehuurde kunstwerk(en).

De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt indien alle door de klant gehuurde kunstwerken aan het adres van art.inspire retour zijn.

2.5          Verblijfplaats kunstwerken
Het (de) kunstwerk(en) zal/zuilen geplaatst worden en blijven op het door de klant opgegeven adres. Verplaatsing van kunstwerken naar een ander adres dient uiterlijk een week voor feitelijke wijziging schriftelijk aan art.inspire te worden medegedeeld. Verplaatsing van het (de) kunstwerk(en) naar het buitenland is te allen tijde verboden.

2.6          Beschadigingen
De klant is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het (de) kunstwerk(en) te controleren of deze overeenstemt met de in deze overeenkomst vermelde specificaties en of het (de) kunstwerk(en) zich in goede staat bevindt/bevinden. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen 48 uur na aflevering aan art.inspire te worden meegedeeld. Indien de klant niet binnen 48 uur bij art.inspire reclameert wordt het (de)kunstwerk(en) geacht zonder beschadigingen en in goede toestand door de klant te zijn ontvangen.

2.7          Aansprakelijkheid
De klant is gehouden het (de) kunstwerk(en) in goede staat en onderhoud te houden en te beheren. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke aan het (de) kunstwerk(en) wordt/worden aangebracht of ontstaat gedurende de tijd dat de klant het (de) kunstwerk(en) onder zicht heeft. De aansprakelijkheid van de klant jegens art.inspire is beperkt tot het bedrag van de waarde van het (de) kunstwerk(en). Indien schade aan het (de) kunstwerk(en) ontstaat is de klant gehouden art.inspire daarvan terstond op de hoogte te brengen en uiterlijk binnen een week na het optreden van de schade het (de) kunstwerk(en) ter reparatie en herstel bij art.inspire af te geven.

2.8          Verbod van wederverhuur

Het is de klant verboden het (de) kunstwerk(en) te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van art.inspire.

2.9          Rechten van derden
De klant is gehouden zich ervoor in te spannen dat de eigendomsrechten van art.inspire op het (de) kunstwerk(en) onbezwaard blijven. Indien derden ten opzichte van het kunstwerk rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de klant art.inspire daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond kennis geven dat het (de) kunstwerk(en) eigendom is/zijn van art.inspire. Indien door maatregelen van derden het (de) kunstwerk(en) uit de macht van de klant mocht(en) geraken zal hij art.inspire daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Indien de door derden getroffen maatregelen hun oorzaak vinden in de handelwijze of de positie van de klant, houdt art.inspire zich het recht voor om alle kosten van de door haar noodzakelijkerwijs getroffen en te treffen maatregelen aan de klant in rekening te brengen.

2.10        Einde huurovereenkomst en teruggave kunstwerk
De klant is gehouden het (de) kunstwerk(en) uiterlijk op de dag dat de huurperiode eindigt aan het adres van art.inspire terug te bezorgen. Indien de klant na sommatie door art.inspire weigert het (de) kunstwerk(en) aan art.inspire terug te geven en evenmin voor betaling van huur zorgdraagt, is art.inspire gerechtigd aangifte wegens verduistering tegen de klant te doen en de klant in rekening te brengen.

2.11        Betaling
De klant geeft art.inspire toestemming om middels een SEPA automatische incasso het verschuldigde huurbedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. Tenzij overeengekomen kan art.inspire toestemmen de betaling maandelijks via een factuur te laten plaatsvinden.

2.12        Nalatigheid klant
Bij niet voldoening van betaling op de vervaldag is de klant over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend ais een hele maand.

In alle gevallen waarin art.inspire een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de klant doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen de klant deze tot nakoming van de overeenkomst of tot afgifte van het kunstwerk te dwingen, is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte aan art.inspire te voldoen. De gemaakte kosten worden door partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

2.13        Tussentijdse beëindiging
Indien de klant het (de) door hem gehuurde kunstwerk(en) tijdens de duur van de kunstuitleenovereenkomst koopt, eindigt de overeenkomst van rechtswege per datum koopovereenkomst. Indien de klant echter tijdens de huurovereenkomst:

de huurprijs niet op de vastgestelde tijdstippen voldoet;
enige andere bepaling van de kunstuitleenovereenkomst niet nakomt;
surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
in staat van faillissement wordt verklaard;
een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
of indien beslag wordt gelegd op zaken van klant;
of indien derden jegens de klant maatregelen treffen welke de eigendomsrechten van art.inspire op het kunstwerk(en) kunnen aantasten; of indien tijdens de contractperiode de contractant komt te overlijden; heeft art.inspire het recht de kunstuitleenovereenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen of middels buitengerechtelijke verklaring de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd te verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. De klant zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld. De klant is gehouden om aan art.inspire te vergoeden alle schade, kosten en interest als gevolg van een hiervoor bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst.

2.14        Omruilrecht
Het staat de klant vrij het (de) kunstwerk(en) n om te ruilen voor een ander kunstwerk naar zijn keuze, of deze terug te bezorgen aan het adres van art.inspire. Indien het kunstwerk in een lager dan wel hoger abonnementstarief valt, wordt dit nieuwe tarief vanaf de eerstvolgende betaaldatum doorberekend.

2.15        Spaarregeling
Op basis van de verkoopwaarde van het uitleenobject per datum ingang kunstuitleenovereenkomst, wordt door art.inspire 50% van de totale huurprijs afgezonderd. Door art.inspire wordt op deze wijze ten behoeve van de klant een spaartegoed opgebouwd, welk kan worden gebruikt bij de aankoop van één of meerdere kunstwerken van art.inspire. Het spaartegoed wordt dan in mindering gebracht op de koopprijs. De klant kan nimmer aanspraak maken op uitbetaling van het spaartegoed in geld en evenmin kan het spaartegoed worden aangewend voor verrekening met vorderingen van art.inspire op de klant, ontstaan uit welke hoofde dan ook. Het spaartegoed blijft geldig uiterlijk 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

2.16        Overige bepalingen
Tussentijdse btw-wijzigingen worden aan de klant doorberekend. art.inspire zorgt voor een degelijke verpakking van het kunstwerk. Voor vervoer dient de huurder zelf zorg te dragen. Indien u van de art.inspire bezorgservice gebruik wilt maken dan kan dit tegen de geldende vervoerstarieven.

2.17        Inschrijfkosten
De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 15,- incl. BTW en dienen bij inschrijving te worden voldaan.

2.18        Lidmaatschapskosten
Jaarlijks, bij incasso van januari betalen particuliere leden van de kunstuitleen € 15,- lidmaatschapskosten. In ruil voor deze bijdrage kunt u op elk gewenst moment kunstwerken wisselen en zorgen wij voor een groeiende en boeiende collectie en houden we u op de hoogte van aanbiedingen, exposities en andere leuke evenementen. Er is geen recht op teruggave van lidmaatschapskosten gedurende het lopende jaar.

2.19        Toepasselijk recht
Op de kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank bij uitsluiting bevoegd, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de Kantonrechter behoort, in welk geval de Kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is, een en ander onverminderd het recht van art.inspire om een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de rechtbank in het Arrondissement waar de klant domicilie houdt.